Guqin and Xiao Duet (Audio CD),2001
Wang Fei, guqin;
Xiao by Li Xiangting
Listen Music Samples

1. Ou Lu Wang Ji (Forgetting the Vulgar Ideas) 5:09
2. Qiu Feng Ci (Autumn Wind) 1:50
3. Ping Sha Luo Yan (Wild Geese Descending on the Sandbank) 6:21
4. Jiu Kuang (Adrunken Man) 2:00
5. Mei Hua San Nong (Three Variations of the Plum Blossom) 8:10
6. Guan Shan Yue (The Moonlight on the Frontier) 2:07
7.Chang Men Yuan (Lament at the Changmen Palace) 5:04
8. Yang Guan San Die (Three Refrains of Yangguan Song) 5:03
9. Yi Gu Ren (Thinking of an Old Friend) 8:39
10. Pu An Zhou (Puan Incantations) 9:11
11. Ao Ai (Creaks of the Oars) 6:04
12. Yu Qiao Wen Da (Dialogue between Fishman & Woodcutter) 8:37

Total: 68:01 Minutes


Back to Guqin CDs Page