North American Guqin Association

NAGA 2006 China Culture Tour

Jiuzhaigou

October 25th to 27th, Chengdu

NAGA arrives at Chengdu
airport

Wang Wei

Zhang Yuxin and Wang Wei

Kwan Wong, Jiang Wenyu, Fred
Pohlmann and Pat Wong

Wang Wei

Wang Fei

Wang Fei

Wang Wei and NAGA
delegates

 


 


© 1999-2007 North American Guqin Association, All Rights Reserved.