North American Guqin Association

Guqin Performers, Scholars, Teachers and Fans' Websites

China:

Li Xiang ting, Location: Beijing

Gong Yi, Location: ShangHai

Xu Jian, Location: Beijing

Zheng Minzhong, Location: Beijing

Chen Changlin, Location: Beijing

Wu Zhao, Location: Beijing

Cheng Gongliang, Location: Nanjing

Wang Wei, Location: Beijing

Fan Yumei, Location: Chen Du

 

USA:

Wang Fei, Location: San Francisco Bay Area,CA

Fred Lieberman, Location: Santa Cruz, CA

Jim Binkley, Location: Portland, Oregon

David M.Y. Liang, Location: Ellicott City, MD

Liu Li, Location: New York,NY

John Thompson, Location: New York, NY

Nong Zhu, Location: San Francisco Bay Area,CA

Stephen Dydo, Location: New York, NY

Joshua Wickerham,Location: San Diego, CA

Stephen C. Walker,Location: Chicago , IL

Yang Shin-yi ,Location: Bsoton, MA

Liu Pei Yuan, Location: Los Angeles, CA

Jung-ping Yuan,Location: New York, NY

Haiqiong Deng, FL

UK:

Julian Joseph

Christopher Evans

Cheng Yu

Chin W TAN

Charlie Huang

Hong Kong:

Shen-Tsar Teh Yun

Canada:

Tony Wong , Location: BC

Jonathan Yeung

 

Please add your web URL here:


Your Name:
Your Email:

Your URL


Your Web Site Description:


 

 

 


1999-2010 North American Guqin Association, All Rights Reserved.

Email: info@guqin.org