North American Guqin Association

Shang Hai Gu Yuan Yaji with Lin Youren

Sept.29th, 2004

Note by Wang Fei


Wang Peng

He Zuoru & Taoyi

DSC01013.JPG

Annie Wang

Wang Fei

Wang Fei

Tao Yi

DSC01026.JPG

Wang Fei

Lin Youren

Lin Youren

Lin Youren & Wang Fei

DSC01044.JPG

DSC01046.JPG

DSC01047.JPG

Wang Peng

Wang Fei

Wang Fei

Wang Fei

Wang Fei

 


1999-2005 North American Guqin Association, All Rights Reserved.